Valná hromada FK Admira Praha

Koná se dne 19.7.2016 od 13 00 hodin v Klubovně FK Admira Praha, Na Pecích 46, Praha 8

Program

1. Zahájení

2. Schválení programu jednání Valné hromady

3. Volba jednotlivých komisí:

a. Mandátové.

b. Návrhové.

c. Volební

4. Zpráva o činnosti a hospodaření klubu za rok 2015

5. Projednání Stanov sdružení podle Občanského zákona

6. Zpráva Revizní komise

7. Kontrola plnění úkolů z předchozí Valné hromady

8. Zpráva Mandátové komise

9. Volba Výkonného výboru

10. Diskuse

11. Různé

12. Závěr


Jindřich Tichai: Třetí místo je hezké, ale budeme chtít skončit lépe

Rozhovor s trenérem našeho divizního A-týmu čtěte v rubrice A-tým