Výkop: 10.15 hodin

POZOR! FK Admira B – FK Újezd nad Lesy, utkání Pra.ského přeboru se hraje v neděli 3. června od 14.00 na stadionu! Přijďte na?e úspě?né béčko povzbudit!

Vyjádření FK Admira Praha k nezařazení na?í .ákovské kategorie do středisek mláde.e (SpSM)

Před několika dny rozhodl Tribunál talentované mláde.e FAČR, .e na?emu klubu neudělí statut SpSM, a upřednostnil na roky 2018/20 před námi klub FC Háje-Ji.ní Město.

Ná? klub, který má ve fotbalovém světě u. určité jméno, byl doposud dr.itelem obou licencí jak SCM, tak i SpSM. Díky tomu jsme měli profesionální trenéry v obou střediscích a klubu se tak dařilo vytvořit dobrý a perspektivní systém ve výchově mladých nadějných fotbalistů, co. se kladně projevuje i na výsledcích v daných soutě.ích. Rozhodnutím Tribunálu talentované mláde.e FAČR nám v?ak byla tato střediska na období roku 2018-20 odebrána. Kdy. systém středisek byl před několika roky FAČR zaveden, měly mo.nost se o střediska přihlásit jen kluby, kde dospělí hrají nejméně soutě.e ŘKČ. V následujících letech v?ak tato povinnost v tichosti odpadla, kdy. středisko dostal i pra.ský klub Tempo Praha, který nikdy soutě.e ŘKČ nehrál. V leto?ních podmínkách byla mo.nost po.ádat o SCM pouze u klubů hrajících profesionální soutě.e. Naopak pro získání SpSM byl letos zřejmě důle.itým faktorem počet registrovaných .áků. V porovnání s provinčním klubem FC Háje Ji.ní Město z.s., který byl upřednostněn vůči na?emu klubu, to v daném případě bylo v rozdílu 24 .áků !!! Nechápeme, jak klub FC Háje mů.e dostat přednost, kdy. je bez travnatého hři?tě a vlastní pouze 1 UMT stáří cca 10 let, oproti na?im podmínkám, kde vyu.íváme 2 travnatá hři?tě a UMT stáří 2 roky a stav areálu má takové parametry, .e se v něm odehrávají i mezistátní utkání mláde.e, která pořádá FAČR. Po osobní náv?těvě stadionu FC Háje-Ji.ní Město z.s. je mo.no konstatovat, .e vý?e uvedená utkání by tam asi uspořádat ne?lo! Nebo je to tím, .e jejich zástupce pan Otmar Mansour je členem komise mláde.e FAČR? Ná? klub platí členství poctivě pouze za členy, kteří jsou aktivní, nebo? dle regulí FAČR odevzdané peníze na FAČR zpět nedostává, na rozdíl od klubů hrajících ni.?í krajské a okresní soutě.e, kde se jim vydané finanční prostředky z členství vrací i s příplatkem. Proč by nenavy?ovaly základnu i fiktivními hráči, kdy. ty peníze dostanou zpět i s příplatkem. A na to teď ná? klub doplácí! Kam mizí děti z FC Háje, kdy. tento klub má jen jedno dru.stvo mlad?ího dorostu a star?í dorost museli z probíhající soutě.e odhlásit pro nedostatek hráčů??

Ná? klub se mů.e py?nit tím, .e má na úrovni celostátních soutě.í ŘKČ 8 dru.stev mláde.e a 1 dru.stvo dospělých, co. stojí nemalé finanční prostředky, včetně nákladů na dopravu. Proč nemá .ádný klub dospělých z Přeboru Prahy, na?í tramvajové ligy, chu? postoupit do soutě.e ŘKČ? Aby při?el o příspěvky z FAČR a byl zařazen do nejméně oblíbené divizní skupiny C a musel shánět prostředky na dopravu? Není to jeden z podstatných důvodů jejich nezájmu? Ná? klub, ani. by měl výrazného sponzora, musí tyto prostředky sehnat, proto.e chce reprezentovat a ne si hrát na mno.ství zaregistrovaných .áků. Chápeme, .e nábor je důle.itý, ale v mláde.i se musí vychovávat i touha po vítězství.

Proto.e rozhodnutí tribunálu je konečné bez mo.nosti odvolání, obrátil se ná? klub o pomoc ve věci zaji?tění finančních prostředků pro trenéry na PFS a zároveň hledá i dal?í mo.nosti. Nezařazení do střediska by nemělo mít vliv na účast dru.stev v současných soutě.ích. Dáváme v?em hráčům, trenérům i rodičům včetně na?ich příznivců na vědomí, .e zachováme strukturu soutě.í ve v?ech kategorií jako v současné době, od ?količky, kategorií U-8 a. U-19 i do dal?ího období. Mů.eme se pochlubit, .e v současné době máme v dru.stev dospělých 8 hráčů ve věku 18 – 21 let!!! Musíme upozornit i na skutečnost, .e FAČR nám k dne?nímu dni ji. dlu.í za výplaty trenérů středisek dotaci za 5 měsíců, cca 400 tisíc Kč, které jsme museli zajistit zatím z vlastních prostředků!!!!

Rozhodně se nechceme vzdát současné dobré úrovně na?ich mláde.nických dru.stev, chceme pokračovat ve stejné intenzitě i nadále, aby mláde. v Kobylisích byla na?í chloubou, udr.ela si stávající úroveň a dobře reprezentovala ná? klub. Abychom nemuseli shánět posily odjinud, ale dokázali doplňovat dru.stva dospělých z vlastních odchovanců, případně jim dát příle.itost hrát ve vy??ích soutě.ích.

Výkonný výbor FK Admira Praha z.s.